Aktualności

Urlop wypoczynkowy – wszystko, co musisz o nim wiedzieć

clock Wrzesień 27, 2016

Każdemu pracownikowi, pracującemu w oparciu o umowę o pracę przysługuje płatny urlop wypoczynkowy. Jest to przywilej pracowniczy, który przysługuje każdemu zatrudnionemu na etacie, i którego nie można się zrzec.

Wymiar urlopu

Wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy. 20 dni roboczych wypoczynku przysługuje osobom, które pracowały krócej niż 10 lat. Z kolei do 26-dniowego urlopu mają prawo osoby, których staż pracy przekracza 10 lat. Co ważne, do stażu pracy wliczają się okresy pobierania nauki. Według kodeksu pracy, 4 lata do okresu pracy wlicza się pracownikowi, który może pochwalić się tytułem ukończenia liceum ogólnokształcącego, 3 lata – absolwentowi zasadniczej szkoły zawodowej, 5 lat – byłym uczniom średnich szkół zawodowych, 6 lat – absolwentom szkoły policealnej oraz 8 lat – absolwentom szkół wyższych.

Do stażu urlopowego wlicza się również:

  • Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych;
  • Okres pracy nakładczej;
  • Okres świadczenia pracy podczas odbywania kary pozbawienia wolności;
  • Okres czynnej, zawodowej i zastępczej służby wojskowej;
  • Okres pracy w gospodarstwie rolnym.

Należy pamiętać, że do stażu urlopowego nie wlicza się okresu, w którym pracownik prowadził własną działalność gospodarczą, a także czas, w którym pracował w oparciu o umowę cywilno-prawną.

Urlop wypoczynkowy można, na wniosek pracownika, podzielić na części. Jednak jedna jego część nie może trwać krócej niż 10 dni roboczych (tj. 14 dni kalendarzowych). W praktyce oznacza to, że pracodawca musi dopilnować, aby każdy jego pracownik udał się przynajmniej raz w roku na dwutygodniowy wypoczynek.

Urlop na żądanie

W ramach urlopu wypoczynkowego każdemu pracownikowi przysługują również 4 dni urlopu na żądanie. Pracodawca musi wyrazić zgodę na udzielenie pracownikowi takiego urlopu, gdy ten o niego zawnioskuje. Warto pamiętać, że urlop na żądanie jest przywilejem pracowniczym, który powinno się wykorzystywać w sytuacjach losowych.

Urlop proporcjonalny

Pracownikowi, który w danym zakładzie pracy nie jest zatrudniony od początku roku, urlop wypoczynkowy wylicza się proporcjonalnie.

Przykład 1.

Pani Anna rozpoczęła pracę w firmie A 31 lipca 2016 r. Przysługuje jej 26-dniowy urlop wypoczynkowy. Ile urlopu wypoczynkowego ma do wykorzystania w 2016 r.?

Aby wyliczyć ile dni urlopu przysługuje Pani Annie, należy podzielić wymiar urlopu przez liczbę miesięcy w roku czyli: 26/12=2,1666667

Następnie wynik mnożymy przez liczbę miesięcy, w których pani Anna będzie pracować w 2016 r. Mimo, że w lipcu pani Ania pracowała tylko przez jeden dzień, również musimy wziąć go pod uwagę. – 2,1666667*6= 13

W 2016 roku Pani Ania ma do wykorzystania 13 dni urlopu wypoczynkowego.

Zaległy urlop wypoczynkowy

W przypadku, gdy pracownik w danym roku kalendarzowym nie zdołał wykorzystać całego przysługującemu mu urlopu wypoczynkowego, przechodzi on na rok następny. Pracodawca jest zobowiązany dopilnować, by pracownik wykorzystał go do 30 września roku następnego. Jeśli pracodawca nie udziela zaległego urlopu do tego czasu, narusza obowiązujące przepisy. Nieudzielenie urlopu nie powoduje jednak, że pracownik traci prawo do takiego urlopu, ponieważ roszczenie pracownika w sprawie zaległego urlopu przedawnia się po 3 latach.

Źródła:

http://www.infor.pl/prawo/praca/urlopy-pracownicze/323050,Zalegly-urlop-wypoczynkowy.html

http://ksiegowosc.infor.pl/zus-kadry/urlopy/696327,Urlop-wypoczynkowy-wymiar-wykorzystanie-przedawnienie.html