Aktualności

Umowy zlecenia w 2017 r. – rewolucja w przepisach

clock Styczeń 23, 2017

Od 2017 roku weszła w życie minimalna stawka godzinowa dla osób pracujących w oparciu o umowy zlecenie. Dodatkowo, na mocy znowelizowanych przepisów, zleceniodawcy zostali objęci obowiązkiem ewidencjonowania czasu pacy zleceniobiorców.

Obowiązek wynagradzania zleceniobiorców minimalną stawką w wysokości 13 złotych brutto za godzinę pracy, ma zastosowanie zarówno do umów zawieranych po 1 stycznia 2017 jak i do tych, które zostały zawarte wcześniej.

Wartość stawki godzinowej dla zleceniobiorców jest skorelowana z płacą minimalną. Będzie ona waloryzowana co rok, a jej wysokość będzie uzależniona od dynamiki wzrostu płac.

Pracodawcy będą musieli wynagradzać minimalną stawką godzinową zleceniobiorców przyjmujących zlecenie lub świadczących usługi na przed przedsiębiorcy, a także samozatrudnionych, którzy świadczą usługi jednoosobowo.

Warto zaznaczyć, że w przypadku, gdy w umowie nie dokonano zmiany zapisu dotyczącego wynagradzania minimalną stawką godzinową, zleceniobiorca, niezależnie od tego, będzie miał prawo do roszczenia wypłaty minimalnego wynagrodzenia.

Kogo nie obejmie minimalna stawka?

Na nowelizacji przepisów nie skorzystają przede wszystkim zleceniobiorcy, którzy są wynagradzani prowizyjnie, a także ci, którzy sami decydują o miejscu i czasie wykonywania zlecenia. Minimalna stawka nie obejmie również osób, które pracują w oparciu o niektóre umowy opiekuńcze, jak np. te, zawierane w celu prowadzenia rodzinnego domu pomocy, a także te dotyczące opieki nad dzieckiem w pieczy zastępczej lub opieki nad grupą osób podczas wycieczek, trwających dłużej niż jeden dzień.

Ponad to minimalna stawka godzinowa nie znajdzie zastosowania dla umów o dzieło, a także umów agencyjnych.

Ewidencjonowanie czasu pracy

Dotychczas ewidencjonowanie czasu pracy miało zastosowanie jedynie do osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Ponieważ ustawodawca minimalne wynagrodzenie ustalił w formie stawki godzinowej, a nie stawki zryczałtowanej, podstawą do wypłaty wynagrodzenia powinno być zestawienie godzin przepracowanych w danym miesiącu przez zleceniobiorcę. Ewidencję czasu pracy powinni prowadzić również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które przyjmują zlecenie lub świadczą usługi na rzecz innego podmiotu.

Warto zauważyć, że podmiotem upoważnionym do kontroli w zakresie przestrzegania konieczności zapewnienia minimalnej stawki godzinowej dla umów zlecenia jest Państwowa Inspekcja Pracy, która za naruszenie tego obowiązku będzie mogła nałożyć karę w wysokości od tysiąca do 30 tysięcy złotych.

Źródła:

http://kadry.infor.pl/wiadomosci/745118,2,Minimalna-stawka-godzinowa-od-2017-r-pytania-i-odpowiedzi.html