Aktualności

Umowy terminowe cz. II – wypowiedzenie

clock Grudzień 16, 2016

Nowelizacja kodeksu pracy z 22 lutego 2016 roku zrównała długość okresu wypowiedzenia umów terminowych z długością okresu wypowiedzenia umów na czas nieokreślony.

Długość okresu wypowiedzenia zależy od stażu pracy w danym zakładzie. Jest on różny dla umów na okres próbny oraz dla umów na czas określony. Art. 34 kodeksu pracy wskazuje, że w przypadku umowy na okres próbny długość okresu wypowiedzenia wyniesie:

  1. trzy dni robocze, jeśli umowa na okres próbny została zawarta na mniej niż dwa tygodnie,

  2. tydzień, jeśli umowa na okres próbny została zawarta na dłużej niż dwa tygodnie,

  3. dwa tygodnie, jeśli umowa na okres próbny została zawarta na trzy miesiące.

Długość wypowiedzenia umowy na czas określony reguluje art. 36 kodeksu pracy, który określa następujące okresy wypowiedzenia:

  1. dwa tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż sześć miesięcy,

  2. miesiąc, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej sześć miesięcy,

  3. trzy miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej trzy lata.

Należy podkreślić, że powyższe okresy wypowiedzenia odnoszą się także do umów na czas nieokreślony.

Obliczanie wypowiedzenia dla umów terminowych zawartych po 22 lutego 2016

W przypadku obliczania długości wypowiedzenia pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas określony, nie bierze się pod uwagę okresów zatrudnienia pracownika przed 22 lutego 2016 r.

Przykład 2 – Pan Tomasz był zatrudniony w firmie X od 20 listopada 2013 r. 30 czerwca 2016 r. złożył wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Jakie przysługuje mu wypowiedzenie?

Pomimo, iż staż pracy pana Tomasz w firmie X wynosi 2 lata 7 miesięcy i 11 dni, do ustalenia długości okresu wypowiedzenia bierze się pod uwagę staż pracy od 22 lutego 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. Okres stażu pracy pana Tomasza w firmie X, potrzebny do wyliczenia okresu wypowiedzenia, wynosi 4 miesiące i 9 dni. W związku z tym panu Tomaszowi przysługuje dwutygodniowy okres wypowiedzenia.

W praktyce osobom zatrudnionym z oparciu o umowę na czas określony, która została zawarta przed 22 lutego 2016 roku przysługiwał lub będzie przysługiwał:

  1. dwutygodniowy okres wypowiedzenia od 22 lutego 2016r. do 21 sierpnia 2016 r.,

  2. miesięczny okres wypowiedzenia od 22 sierpnia 2016 r. do 20 lutego 2019r.,

  3. trzymiesięczny okres wypowiedzenia od 21 lutego 2019 r.

Kiedy rozpoczyna się bieg wypowiedzenia?

Wypowiedzenie może rozpocząć swój bieg dopiero po złożeniu, przez pracownika lub pracodawcę, stosownego oświadczenia wypowiadającego umowę o pracę. Jednak nigdy nie jest tak, że bieg wypowiedzenie rozpocznie się tego samego dnia, co data złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu.

Ustawodawca wyraźnie określa, że wypowiedzenie liczone w tygodniach rozpoczyna swój bieg w niedzielę. To znaczy, że jeśli umowa została wypowiedziana przez jedną ze stron, przykładowo, 25 października we wtorek, to okres wypowiedzenia rozpocznie się dopiero 30 października, w niedzielę, a zakończy swój bieg po dwóch tygodniach, czyli 12 listopada w sobotę.

W przypadku umów, dla których został przewidziany miesięczny lub trzymiesięczny okres wypowiedzenia, okres wypowiedzenia rozpoczyna się zawsze pierwszego dnia kolejnego miesiąca.

Aby dobrze policzyć okres wypowiedzenia przysługującego pracownikowi, należy pamiętać również o pewnym haczyku, który zaprezentuje poniższy przykład.

Przykład 2Pani Ania pracuje w firmie od 1 stycznia 2016 r. w oparciu u umowę na czas określony. 16 sierpnia 2016 r. zwróciła się do pracodawcy o rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który według jej powinien wynieść dwa tygodnie. Czy pani Ania dobrze policzyła okres wypowiedzenia?

Staż pracy pani Ani liczony od 22 lutego 2016 r., wynosi 5 miesięcy i 25 dni. Jednak ustalając okres wypowiedzenia, należy wziąć pod uwagę nie datę złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu, lecz datę zakończenia stosunku pracy, czyli datę, w której wypowiedzenie kończy bieg.

Wobec tego doliczając do stażu pracy pani Ani dwutygodniowy okres wypowiedzenia, który zakończyłby się 3 września, automatycznie zwiększa się jej staż pracy do 6 miesięcy i 13 dni. W związku z tym pracodawca musi zastosować już miesięczny okres wypowiedzenia.

Należy pamiętać, że pracodawca, by nie płacić pracownikowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, może zobowiązać go do jego wykorzystania podczas okresu wypowiedzenia.

Źródło:

Gazeta Podatkowa, Dziennik Gazeta Prawna.