Aktualności

Świadectwo pracy po ustaniu zatrudnienia

clock Wrzesień 27, 2016

Wydanie świadectwa pracy jest obowiązkiem pracodawcy. Art. 97 Kodeksu pracy mówi, że w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Ustawodawca podkreśla również, że wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się z pracownikiem.

Świadectwo pracy jest bardzo ważnym dokumentem. Na jego podstawie nasz przyszły pracodawca uzyskuje informacje na temat, wykorzystanego przez pracownika w danym roku kalendarzowym, urlopu wypoczynkowego, a także okresu niezdolności do pracy, od którego, uzależnione jest w późniejszym czasie, przyznanie prawa do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego.

W świadectwie pracy powinny być zawarte podstawowe dane identyfikacyjne pracownika, czyli: imiona i nazwisko pracownika, imiona rodziców, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, a także rodzaj umowy, w oparciu o którą pracownik wykonywał pracę, zajmowane stanowisko (lub stanowisko), a także tryb rozwiązania umowy o pracę.

Ponad to w świadectwie pracy muszą zostać zawarte informacje dotyczące:

  1. liczby dni urlopu wypoczynkowego, który pracownik wykorzystał w bieżącym roku kalendarzowym. Informacja jest niezbędna dla przyszłego pracodawcy, u którego pracownik podjął pracę w tym samym roku kalendarzowym. Osoba, która wystawia świadectwo pracy powinna również wykazać w jakiej części pracownik wykorzystał przysługujący mu urlop na żądanie, a także za ile dni (lub godzin) urlopu wypłacono mu ekwiwalent pieniężny;
  2. okresów nieskładkowych, czyli urlopu bezpłatnego i zwolnienia lekarskiego (okres niezdolności do pracy). W przypadku okresów nieskładkowych, należy wyszczególnić terminy obejmujące cały okres zatrudnienia, a nie tylko bieżący rok kalendarzowy.
  3. liczby dni wykorzystanych z tytułu urlopu opiekuńczego na dziecko, które nie ukończyło 14 roku życia;
  4. skróconego okresu wypowiedzenia;
  5. okresu odbytej służby wojskowej;
  6. wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze;
  7. zajęcia komorniczego lub jego braku.

Pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikowi świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia zakończenia stosunku pracy. Niedopełnienie tego obowiązku jest traktowane jako wystąpienie przeciw prawom pracowniczym, za które grozi grzywna od 1 000 do 30 000 złotych.

Od stycznia 2016 roku na pracodawcach ciąży również obowiązek wystawiania tzw. cząstkowym świadectw pracy. W praktyce oznacza to, że pracownikowi, któremu umowę na okres próbny lub na czas określony, zastępuje się umową na czas nieokreślony, również należy wydać świadectwo pracy. Do Sejmu wpłynął projekt, który ma znieść ten obowiązek. Projekt zmian zakłada, że od 2017 roku wypisywanie cząstkowych świadectw pracy ma odbywać się jedynie na wniosek pracownika.

Źródło:

http://poradnik.wfirma.pl/-swiadectwo-pracy