Aktualności

Kiedy można zatrudnić młodocianego?

clock Wrzesień 30, 2016

Młodocianego można zatrudnić albo w celu przygotowania zawodowego, albo typowo zarobkowego z ograniczeniem do wykonywania jedynie prac lekkich.

Według kodeksu pracy pracownik młodociany jest osoba między 16 a 18 rokiem życia. Co do zasady, nie można zatrudnić osoby, która nie ukończyła 16 lat, chyba, że taka osoba:

  1. Nie ukończyła gimnazjum,
  2. Nie osiągnęła jeszcze 16 roku życia, ale ukończyła gimnazjum,
  3. Nie osiągnęła jeszcze 16 roku życia i nie ukończyła gimnazjum.

Młodocianego można zatrudniać tylko w celu przygotowania zawodowego, które może odbywać się w trzech podstawowych formach. Pierwszą z nich jest nauka zawodu, która ma na celu przygotowanie osoby do pracy w charakterze wykwalifikowanego pracownika lub czeladnika. Jest ona organizowana u pracodawcy w ramach umowy o pracę lub w szkole, czy na kursach. Nauka zawodu nie może trwać dłużej niż 36 miesięcy. Drugą możliwością przygotowania zawodowego jest przyuczenie do wykonywania określonej pracy, które może dotyczyć prac związanych z nauką zawodu określonych w przepisach dotyczących klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, a jego okres trwa od 3 do 6 miesięcy. Ostatnią przewidzianą formą jest rzemieślnicze przygotowanie zawodowe. W tym przypadku młodociany jest zatrudniony u pracodawców będących rzemieślnikami w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła, które są określone w przepisach dotyczących klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy.

Zatrudnienie młodocianego w innym celu niż przygotowanie zawodowe, jest możliwe tylko w przypadku wykonywania prac lekkich.

Ustawodawca definiuje pracę lekką jako: niezagrażającą życiu, zdrowi i rozwojowi psychofizycznemu młodocianego, nieutrudniającą wypełnianiu obowiązku szkolnego młodocianemu. Praca lekka może być pracą całoroczną. Nie może figurować w wykazie prac wzbronionych młodocianym. Przykładem pracy lekkiej jest pomocnicza praca biurowa lub zbieranie owoców, z ograniczeniem dotyczącym dźwigania ciężarów.

Pracodawca, który chce zatrudnić młodocianego, nie w celu nauki zawodu, musi uzyskać opracować wykaz prac lekkich, a także skonsultować go z lekarzem medycyny pracy. Następnie wykaz prac lekkich musi zatwierdzić inspektor pracy. Zaakceptowana listę prac lekkich, należy umieścić w regulaminie pracy lub w innym akcie, w przypadku, gdy pracodawca nie jest zobligowany do stworzenia regulaminu.

Źródło:

https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/146499/Pracownik%20mlodociany%20.pdf