Aktualności

Medycyna pracy

clock Listopad 16, 2016

Jednym z głównych obowiązków pracodawcy jest skierowania nowozatrudnionego pracownika na badania lekarskie z zakresu medycyny pracy. Pracownik bez ważnych badań lekarskich nie może być dopuszczony do pracy.

W związku z tym w sytuacji, gdy pracownik odmawia poddaniu się badaniom lekarskim, traci prawo do najważniejszych przywilejów i praw pracowniczych, w tym do wynagrodzenia i urlopu wypoczynkowego, bowiem jest wówczas uznany za osobę niezdolną do pracy. Odmowa zrobienia badań lekarskich może być podstawą do rozwiązania umowy z pracownikiem bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Badania lekarskie z zakresu medycyny pracy dzielimy na wstępne, okresowe i kontrolne.

Wstępne badania

Art. 229 kodeksu pracy określa grupę podmiotów, które mają obowiązek poddać się wstępnym badaniom lekarskich. Są to osoby przyjmowane do pracy, a także pracownicy młodociani, którzy są przenoszeni na stanowiska pracy, w których występują czynniki szkodliwe.

Badaniom wstępnym nie muszą poddawać się pracownicy, którzy są przyjmowani do pracy u tego samego pracodawcy na takie samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o pracę, a także pracownicy, którzy są przyjmowani do pracy u innego pracodawcy w ciągu 30 dni, jeśli ich badania lekarskie nie wskazują żadnych przeciwskazań do wykonywania danej pracy.

Okresowe i wstępne badania lekarskie

Kontrolnym badaniom lekarskim podlegają pracownicy, którzy byli niezdolni do pracy przez okres co najmniej 30 dni. Z kolei okresowym badaniom podlega każdy pracownik, któremu badania wstępne (lub okresowe) straciły ważność. Na orzeczeniu lekarskim, lekarz przeprowadzający badania zawsze określa datę kolejnego badania.

W przypadku, gdy pracownikowi minęła ważność badań lekarskich podczas choroby, trwającej dłużek niż 30 dni, pracodawca musi wysłać go na badania okresowe i kontrolne. Nie jest to równoznaczne z ponoszeniem podwójnych kosztów badań, ponieważ na skierowaniu może zaznaczyć oba typy badań, a lekarz wykona je w ramach jednej wizyty.

Badania lekarskie odbywają się zawsze na koszt pracodawcy i w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas nieobecności pracownika, wynikającego z przebywaniem na badaniach, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Badania lekarskie należy odnowić również w sytuacji, gdy ich ważność upływa u pracownika będącego w okresie wypowiedzenia.

Warto pamiętać, że pracodawca, który zatrudnia pracowników w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub innych szkodliwych substancji ma obowiązek zapewnić pracownikom badania okresowe po zaprzestaniu pracy na stanowisku, na którym był narażony na działanie substancji szkodliwych, a także po rozwiązaniu stosunku pracy w razie, gdy pracownik zgłosi wniosek o objęcie go takimi badaniami.