Aktualności

Dlaczego warto zatrudnić osobę niepełnosprawną?

clock Lipiec 28, 2016

Osoby, które legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności często mają problem ze znalezieniem pracy. Przedsiębiorcy często zapominają, że przyjęcie do pracy takiej osoby jest równoznaczne z pewnymi oszczędnościami.

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z 27 sierpnia 1997 roku, pracodawca, który w przeliczeniu na pełne etaty zatrudnia co najmniej 25 pracowników oraz jednocześnie zatrudnia mniej niż 6%, w stosunku do ogółu, osób niepełnosprawnych, ma obowiązek płacić miesięczne składki na poczet Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ich wysokość uzależniona jest od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, którego wartość co kwartał ogłasza Główny Urząd Statystyczny, a także od liczby niepełnosprawnych pracowników.

Wysokość składki oblicza się mnożąc przeciętne wynagrodzenie przez współczynnik 40,65% oraz liczbę pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%, a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Pracodawca może także obniżyć wymagany wskaźnik zatrudniania osób niepełnosprawnych, jeśli jego pracownikami są osoby zmagające się z chorobą Parkinsona, epilepsją, a także innymi schorzeniami, które są wymienione w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 18 września 1998 roku w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a także sposobów jego obniżania.

Z płacenie składek do PFRON zwolnieni są np.:

  1. pracodawcy prywatni oraz państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne będące jednostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi albo gospodarstwami pomocniczymi, a także instytucje kultury, które posiadają co najmniej 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych;

  2. publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne nie działające w celu osiągnięcia zysku, które zajmują się np. rehabilitacją osób niepełnosprawnych

  3. państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe, wyższe szkoły zawodowe, publiczne i niepubliczne szkoły, zakłady kształcenia nauczycieli oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne, w których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi 2% (jest to suma pracowników etatowych oraz podwojony wskaźnik wychowanków, uczniów i studentów),

  4. pracodawcy prowadzący zakłady pracy będące w likwidacji albo co do których ogłoszono upadłość.

Jak widać koszty opłacenia składek na rzecz PFRON mogą być wysokie, szczególnie w przypadku pracodawców, którzy zatrudniają kilkaset pracowników. Warto jest więc pomyśleć o ewentualnym zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej, ponieważ, po pierwsze, może ona być, w zależności od obejmowanego stanowiska, równie efektywna w pracy, co osoba w pełni sprawna. Po drugie – dzięki temu można uniknąć płacenia składek na PFRON.

Źródło:
– ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
– rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania
– www.pfron.org