Aktualności

Czym jest praca nakładcza?

clock Listopad 23, 2016

Praca nakładcza, zwana powszechnie pracą chałupniczą, to zajęcie, które pracownik, zwany również chałupnikiem lub wykonawcą, wykonuje pracę zleconą mu przez pracodawcę (nakładcę) w domu.

Praca nakładcza jest uregulowana prawnie przez rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą. W praktyce zajmują się nią głównie matki przebywające na urlopie wychowawczym lub opiekujące się dziećmi niepełnosprawnymi, a także osoby bezrobotne, którym trudno znaleźć pracę w pełnym wymiarze czasu, odpowiadająca im kwalifikacjom zawodowym. Przykładowymi zajęciami w ramach pracy chałupniczej są: skręcanie długopisów, szycie, czy drobna praca rzemieślnicza lub ceramiczna.

Umowa o pracę nakładczą powinna być zawarta na piśmie. Jej treść powinna określać rodzaj umowy, warunki, a także datę rozpoczęcia i zasady wynagradzania. Ważne jest, by strony w umowie określiły minimalną miesięczną ilość pracy, której wykonanie należy do obowiązków chałupnika.

Czas trwania umowy i wypowiedzenie

Umowa o pracę nakładczą może być zawarta na okres próbny, który nie może trwać dłużej niż 3 miesiące, a także na czas określony, na czas wykonywania danej pracy, a także na czas nieokreślony. Umowa może zostać wypowiedziana w myśl przepisów zawartych w kodeksie pracy. Nakładca może również wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę bez wypowiedzenia w sytuacji ciężkiego naruszenia obowiązków wynikających z umowy przez pracownika, a także z powodu niezdolności do pracy powstałej w wyniku choroby przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Należy pamiętać, że umowę o pracę można rozwiązać z każdej chwili za porozumieniem stron.

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca jest zobowiązany przede wszystkim do dostarczenia pracownikowi wszelkich narzędzi i materiałów, które są niezbędne do wykonywania pracy zgodnie z zawartą umową. Jednak bieżąca konserwacja urządzeń technicznej należy do obowiązku pracodawcy. Kolejnym ważnym obowiązkiem nakładcy jest zapewnienie swojemu pracownikowi takiej ilości pracy, by mógł on uzyskać co najmniej wynagrodzenie równe płacy minimalnej, w sytuacji, gdy praca nakładcza jest jego jedynym źródłem utrzymania. W przypadku, gdy wykonywanie pracy chałupniczej jest jedynie dodatkowym źródłem dochodu, wynagrodzenie powinno stanowić co najmniej połowę płacy minimalnej.

Pracodawca ma obowiązek również do skierowania pracownika na badania wstępne, kontrolne lub okresowe z dziedziny medycyny pracy, a także udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego na zasadach określonych w kodeksie pracy.

Obowiązki wykonawcy

Osoba wykonująca pracę nakładczą ma obowiązek dbać o dobry stan techniczny sprzętu. Ponad to musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także gdy wykonuje pracę w domu, o czystość i bezpieczeństwo w miejscu i na stanowisku pracy.

Źródła:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą,