Aktualności

Choroba pracownika cz. I – wynagrodzenie chorobowe

clock Listopad 25, 2016

W przypadku, gdy pracownik jest niezdolny do pracy z powodu choroby, wciąż przysługuje mu wynagrodzenie na określonych zasadach.

Niezdolność do pracy stwierdza lekarz wypisując choremu pracownikowi zwolnienie lekarskie (ZUS ZLA). Zwolnienie lekarskie pracownik musi dostarczyć swojemu pracodawcy w ciągu 7 dni. Wynagrodzenie wypłacane przez okres choroby pracownika nazywane jest wynagrodzeniem chorobowym. Jego wartość jest równa 80% wynagrodzeniu pracownika, które określa jego umowa o pracę. Liczba dni, przez które pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie chorobowe jest uzależniona od wieku pracownika. Osoba, która nie ukończyła 50 roku życia ma prawo do pobierania wynagrodzenia chorobowego przez 33 dni. Natomiast pracownikom, którzy skończyli 50 rok życia wynagrodzenie chorobowe wypłaca się jedynie przez 14 dni. Do wynagrodzenia chorobowego mają prawo również osoby pracujące w oparciu o umowę zlecenie, jednak pod warunkiem, że pracodawca zgłosił go do ubezpieczenia chorobowego.

Okres wyczekiwania

Należy pamiętać, że na prawo do otrzymywania wynagrodzenia chorobowego ma wpływ także tzw. okres wyczekiwania. Wynosi on, w przypadku osób podlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniowi z tytułu umowy o pracę – 30 dni nieprzerwalnego ubezpieczenia chorobowego, a w przypadku osób podlegającym dobrowolnemu ubezpieczeniowi z tytułu umowy cywilnoprawnej – 90 dni nieprzerwalnego ubezpieczenia chorobowego. W praktyce chodzi o to, że aby mieć prawo do otrzymania wynagrodzenia chorobowego, pracownik musi podlegać ubezpieczeniu chorobowemu przez okres przynajmniej 30 dni (lub 90 dni). Jeżeli pracownik posiada okres wyczekiwania, a przebywa na zwolnieniu lekarskim, pracodawca nie wypłaca mu wynagrodzenia chorobowego, a jego nieobecność w pracy z tego tytułu kwalifikuje jako nieobecność usprawiedliwioną niepłatną.

Należy pamiętać, że okresu wyczekiwania nie mają osoby, które posiadają już 10-letni staż pracy, absolwenci szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym w ciągu 90 dni od zakończenia nauki, a także pracownicy, których niezdolność powstała w wyniku wypadku w drodze do pracy lub w pracy.

Kiedy wynagrodzenie chorobowe nie jest należne?

Są sytuacje, w których pomimo choroby pracownika, nie należy mu się wynagrodzenie za chorobę. Przypadki te określa ustawa z 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa.

Pierwszą z nich jest sytuacja wynikająca z niezdolności do pracy przypadającej na okres wyczekiwana. Wynagrodzenie chorobowe nie przysługuje również pracownikom niezdolnym do pracy, którzy przebywają na urlopie bezpłatnym lub wychowawczym, a także pracownikom, którzy są tymczasowo aresztowaniu lub odbywają karę pozbawienia wolności. Kolejnym przypadkiem są pracownicy, u których niezdolność do pracy została spowodowana w wyniku przestępstwa, popełnionego w sposób umyślny. Pracodawca nie musi wypłacać wynagrodzenia chorobowego pracownikowi odsuniętemu od pracy z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej, który nie podjął proponowanej mu przez pracodawcę innej pracy, która jest zgodna z jego kwalifikacjami. Wynagrodzenie chorobowe nie przysługuje również pracownikom, którzy w okresie choroby wykonują inną pracę zarobkową lub wykorzystują zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem (np. w celach turystycznych).

Źródła:

-ustawa z 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa

-https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/prowadze-firme/pracownicy/wykonywanie-pracy/zwolnienie-chorobowe-i-prawo-do-zasilku